Tất cả bản tin - Đài phát thanh quốc tế Pháp - RFI

 

Nghe Tải nạp Podcast
 • 14h00 - 14h17 tu
  Bản tin 10/13/2015 14h00, GMT
 • 14h17 - 15h00 tu
  Session d'informations - 14h17 - 15h00 TU - 13/10/2015

Tất cả các chương trình

Tìm lại các chương trình và các bản tin của RFI

Nghe Tải nạp Podcast
 • 14h00 - 14h17 tu
  Bản tin 10/13/2015 14h00, GMT
 • 14h17 - 15h00 tu
  Session d'informations - 14h17 - 15h00 TU - 13/10/2015
 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.